Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Zagnańsku
Menu góra
Strona startowa Aktualności ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n.:Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, menu 1015, artykuł 3568 - BIP - Urząd Gminy w Zagnańsku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n.:Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer

 

 Ogłoszenie nr 551802-N-2020 z dnia 2020-08-10 r.

Gmina Zagnańsk: Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, krajowy numer identyfikacyjny 29101086600000, ul. ul. Spacerowa  8 , 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 001 322, e-mail sekretariat@zagnansk.pl, faks 413 001 373.
Adres strony internetowej (URL): www.zagnansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zagnansk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1015&bsc=N

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer
Numer referencyjny: PZ.271.1.17.2020.PZZ-PZZiS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer”, uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na odcinku od włączenia z drogi wojewódzkiej Nr 750 Barcza – Ćmińsk do drogi wewnętrznej (zjazd na parking) obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę mostu tj. poszerzenie. Zakres prac zaznaczony na mapie kolorem pomarańczowym i niebieskim; 2) Uzyskanie Pozwolenia na budowę ewentualnie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę ciągu pieszego (chodnika) w granicach istniejącego pasa drogowego na pozostałych odcinkach dróg: - w msc. Umer od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0467T do końca zabudowy drogi, - w msc. Kołomań od zjazdu na parking (drogi wewnętrznej) do końca zabudowy drogi. Zakres prac zaznaczony na mapie kolorem żółtym).: 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuję 1.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1:500. Projekty podziałów nieruchomości (według potrzeb) dla ciągu pieszo-rowerowego powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz.2663). 2.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 2 egz. 3.Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi w przypadku zajścia takiej konieczności, 4.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w przypadku zajścia takiej potrzeby, 5.Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych kolidujących z zakresem zamówienia w przypadku zajścia takiej sytuacji (zlokalizowanych w ciągu pieszo-rowerowym słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych) i przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego. 6.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy: a) ciągu pieszo - rowerowego wraz z przebudową mostu, oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID na odcinku od włączenia z drogi wojewódzkiej Nr 750 do włączenia z drogą wewnętrzną (zjazd na parking); b) ciągu pieszego (chodnika) oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji-Pozwolenia na budowę lub dokonanie stosownych zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę na odcinku drogi: - w msc. Umer od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0467T do końca zabudowy drogi, - w msc. Kołomań od zjazdu na parking (drogi wewnętrznej) do końca zabudowy drogi. c) kanału technologicznego, 7.Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje załącznik nr 2 - ciąg pieszo – rowerowy i ciąg pieszy (chodnik ); 7.2.Wykonanie projektu odwodnienia z uwzględnieniem odbioru wód z odwodnienia dróg wewnętrznych oznaczonych w mpzp sołectwa Umer i Kołomań symbolem KD-D-10 m; KDW- 8 m; KDW1- 8 m w przypadku zajścia takiej sytuacji –Zał. Nr 3 i Nr 4 (mapy poglądowe mpzp sołectw z zaznaczoną trasą ciągu pieszo- rowerowego wraz z przebudową mostu, oraz ciągu pieszego ( chodnika ); 7.3.Umocnienie rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi płytami chodnikowymi ( spód i boki do wysokości jednej płyty) lub przyjąć inne alternatywne rozwiązanie; 7.4.Regulacja studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi z uwzględnieniem nowej nawierzchni na długości projektowanej przebudowy drogi, 7.5.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 7.6.Wykonanie projektu ciągu pieszego (chodnika) z kostki brukowej koloru czerwonego; a ciągu pieszo –rowerowego o nawierzchni bitumicznej (asfaltu), 7.7.Wykonanie projektu zjazdów: - nawierzchnia z kostki szarej na zjazdach na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa, - zjazdy na drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej; 8. Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr nieruchomości do usunięcia przypadku zaistniałej takiej sytuacji; 9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego); 11. Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym; 12. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 14. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji zrid, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji; 15. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów); 16.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. 17. Dokumentację projektowo – kosztorysową należy opracować w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z: • Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,poz.1474 ze zm.), • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.), • Rozporządzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.poz.1935 t.j. ze zm.), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r.poz.1129 ze zm.) • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm. t.j.) • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1395 t.j. ze zm.); • Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 r.poz.150 ze zm.); • Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 –tekst jedn.), • Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących, 18 Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod ciąg pieszo rowerowy wraz z przebudową mostu(poszerzeniem) obejmuje: a) Sporządzenie projektu podziału nieruchomości – 6 egz., b) Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy, c) Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości z udziałem Zarządcy Drogi, d) Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne, e) Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych – 5 egz., f) Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości – 2 egz., g) Mapę zbiorczą zawierającą projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych – 3 egz., h) Skrócony wypis hipoteczny – 1 egz., i) Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie – 1 egz., j) Zarys pomiarowy., k) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD i w formie papierowej – po 1 egz., l) Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych: - wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji., - punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz jego wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 2.Zakres usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 będą robotami podobnymi, które zostały przewidziane w niniejszym zamówieniu i opisane w przedmiarach lub zbiorczych zestawieniach przedmiarów . 3.Wartość zamówień dla poszczególnych zadań udzielonych na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. .4.W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: WYKONAWCY: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu . OSÓB: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: co najmniej jedną osobą: Projektant specjalności inżynieryjnej drogowej (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, Projektant specjalności konstrukcji mostowych (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowani robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 5 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w wypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, Wymagana forma – oryginał. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ - wymagana forma oryginał. 6. Dowód wniesienia wadium - oryginał
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
18.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 18.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3.Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn: „Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer – Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer”. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.5.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.6.Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.8.Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ 20,00
DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) powstania okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postepowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia, c) powstania obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowywaniem przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, d) konieczności opracowania nowych rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji zadania (wynikającej ze zmiany przepisów w trakcie trwania umowy z Wykonawcą), 2.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przypadków, o których mowa w ust 1. lit. a – d. Wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. lit. a – d Wykonawca winien udokumentować. 3.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

DO POBRANIA:

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1: Formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupie kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 5: Wykaz osób - pobierz

Załącznik nr 6: Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 7: Zakres przedmiotu zamówienia – mapy poglądowe - pobierz

Załącznik nr 8 : Warunki techniczne: Nr: 1, 1.1, 1,2 – dla drogi nr 0294 T Umer – Ćmińsk, Nr 1.3, 1.4 dla drogi nr 0467 T Długojów - Umer - pobierz

 

Metryka

data wytworzenia
2020-08-06
data udostępnienia
2020-08-06
sporządzone przez
Kamila Grela-Oleś
opublikowane przez
Grela Kamila
ilość odwiedzin
132
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.